వీఆర్‌ఓ/వీఆర్‌ఏ - నికెల్‌ లోహాన్ని తొలిసారిగా కనుగొన్నది ఎవరు? మేడం క్యూరీ తొలిసారిగా గుర్తించిన మూలకం ఏది?
మీ చైతన్య కుమార్ సత్యవాడ meenavachaitanyam@gmail.com, 9441687174

Post a Comment

Previous Post Next Post